انتقال هیجان در بازار مسكن، كاهش پاییزی قیمت پیشنهادی در فایل های تابستانی

انتقال هیجان در بازار مسكن، كاهش پاییزی قیمت پیشنهادی در فایل های تابستانی به گزارش بازسازی خانه دنیای اقتصاد نوشت: بازار معاملات مسكن بعد از پشت سر گذاشتن ریزش قیمت های فروش آپارتمان در دو ماه پی درپی مرداد و شهریور حالا وارد فاز انتقال هیجان از سمت تقاضا به سمت عرضه شده است.


بررسی های میدانی «دنیای اقتصاد» از تازه ترین شرایط بازار معاملات واحدهای مسكونی در مناطق مختلف شهر تهران نشان داده است هیجانی كه پارسال از سمت تقاضای مسكن به بازار معاملات ملك وارد و منجر به افزایش چند مرحله ای و جهش قیمت واحدهای مسكونی شد، الان به نحو دیگری در حال انتقال به سمت عرضه واحدهای مسكونی است. به این معنا كه الان منبع شارژ هیجان در بازار مسكن از سمت تقاضا به سمت عرضه منتقل شده هر چند این تغییر دست كم با یك تفاوت عمده در مقایسه با سال قبل روبرو شده است. سال قبل و به دنبال بروز افزایش چند مرحله ای قیمت مسكن، قیمت پیشنهادی فروش بخش عمده ای از واحدهای مسكونی در چند نوبت، به صورت هفته ای، روزانه و حتی در بعضی موارد لحظه ای دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و افزایش یافت؛ طوری كه در بسیاری موارد به رغم حصول توافق اولیه بر سر قیمت نهایی و شرایط فروش آپارتمان و حتی درزمان برگزاری نشست مشترك بین خریدار و فروشنده، سمت عرضه مبادرت به اعلام انصراف از انجام معامله برای افزایش قیمتمی كرد. این مورد سال قبل یكی از مهم ترین بحران های پیش روی خریداران مسكن محسوب می شد؛ چون كه در «نبود فایل» قیمت مناسب برای خرید از جانب خریداران، ورود هیجانی به بازار مسكن از جانب دست كم سه نوع خریداران شامل متقاضیان مصرفی، سرمایه گذاران ملكی و سفته بازان، بحران نبود فایل برای خرید و در نتیجه سیر صعودی قیمت ها را تشدید كرد.
پیشی گرفتن تعداد خریداران و متقاضیان خرید واحدهای مسكونی بر تعداد عرضه كنندگان آپارتمان به بازار باعث شد سمت تقاضا پارسال بعنوان مهم ترین منبع شارژ هیجان در این بازار شناخته شود؛ این در شرایطی است كه به دنبال فروكش كردن هیجان تقاضای مصرفی برای خرید مسكن دست كم بنا بر سه علت عمده، ابتدا تعداد معاملات خرید مسكن آغاز به كاهش كرده و سپس در دو ماه پی در پی (مرداد و شهریور ۹۸) میانگین قیمت مسكن هم تحت تأثیر این مورد در شهر تهران هر ماه به میزان ۳ درصد كاهش پیدا كرد. علت اول خروج تقاضای مصرفی از بازار مسكن به افزایش فاصله بین قیمت مسكن و قدرت خرید خانوارهاست. به دنبال جهش قیمت مسكن پارسال دایره توانایی مالی خانه اولی ها و متقاضیان مصرفی برای تامین هزینه موردنیاز برای خرید آپارتمان تنگ تر شد و شرایط بگونه ای رقم خورد كه تحت تأثیر جهش شدید قیمت، این گروه از متقاضیان به ناچار و به علت ناتوانی از خرید مسكن، به حاشیه رانده شده و در نهایت از بازار خارج شدند. دومین عامل، مربوط به خروج سرمایه گذاران ملكی از بازار است. این گروه از متقاضیان مسكن هم با مشاهده شروع دوره ركود در بازار و نبود چشم انداز محسوس رشد قیمت ها در آینده نزدیك و در بین مدت، فعلا از ورود به بازار مسكن و خرید آپارتمان صرف نظر كرده و از این بازار خارج شده اند. تحت تأثیر نبود چشم انداز رشد محسوس قیمت مسكن و عقب نشینی متقاضیان مصرفی و سرمایه ای مسكن از بازار، از جانب دیگر سفته بازان ملكی كه سال قبل با استفاده از شرایط هیجانی بازار مسكن و وجود تقاضا برای خرید آپارتمان با قیمت های نجومی، مبادرت به خریدو فروش مكرر واحدهای مسكونی و كسب سود قابل توجه از این محل كرده بودند هم از بازار خارج شدند. بخش قابل توجهی از این سفته بازان الان به جمع سایر فروشنده های مسكن شامل سازنده ها و فروشندگانی كه به هر علت قصد فروش واحد مسكونی خویش را دارند اضافه شده اند. به دنبال فروكش كردن تب و تاب ناشی از رفتار هیجانی سمت تقاضا برای خرید مسكن، تعداد معاملات خرید آپارتمان در ماه های سال ۹۸ آغاز به كاهش كرد؛ بگونه ای كه تابستان امسال بازار مسكن با ركودی كم سابقه مواجه گردید و سطح معاملات خرید مسكن حتی از كف شرایط ركودی هم پایین تر رفت. تحت تأثیر تشدید ركود در بازار معاملات مسكن میانگین قیمت مسكن در شهر تهران مرداد ماه امسال در مقایسه با تیرماه حدود ۵/ ۳ درصد و در شهریور ماه در مقایسه با مرداد حدود ۳ درصد كاهش پیدا كرد. روند ریزش قیمت مسكن از آغاز تابستان و با استارت كاهش قیمت های پیشنهادی واحدهای مسكونی در مناطق لوكس شمال شهر تهران به خصوص منطقه یك شروع شد و به تدریج و با ادامه حركت بازار مسكن در فصل تابستان به سایر مناطق همچون مناطق مصرفی سرایت كرد. ابتدای تابستان سطح «قیمت پیشنهادی» واحدهای مسكونی لوكس در مناطق شمالی شهر تهران بین ۱۰ تا ۱۵ درصد كاهش یافت؛ این رویداد به تدریج در قیمت های قطعی این مناطق هم رصد شد و تا پیش از رسیدن فصل تابستان به نیمه، كاهش قیمت پیشنهادی و قطعی واحدهای مسكونی به سایر مناطق همچون مناطق مصرفی هم سرایت كرد. الان واسطه های معاملات مسكن شهر تهران در مناطق لوكس و مصرفی نیمه شمالی شهر تهران از مرحله دوم تحولات قیمتی در جهت تعدیل قیمت های فروش مسكن خبر می دهند. واسطه های معاملات مسكن به «دنیای اقتصاد» اعلام نمودند طی هفته های اخیر شكاف بین قیمت های قطعی و پیشنهادی واحدهای مسكونی تحت تأثیر انتقال هیجان از سمت تقاضا به سمت عرضه مسكن افزایش یافته است؛ به این معنا كه بازار مسكن در ایام اخیر با دو تحول عمده در مقایسه با سال قبل و ماه های قبل روبرو شده است. نخستین تحول همان انتقال هیجان از سمت تقاضا به سمت عرضه است. بر خلاف سال قبل كه فروشنده ها تعیین كننده قیمت وشرایط پرداخت در معاملات خرید وفروش واحدهای مسكونی بودند و خریداران به علت چشم انداز افزایش قیمت وكمبود فایل برای خرید در بازار مجبور به پذیرش قیمت ها وشرایط فروشندگان بودند، الان به علت عقب نشینی تقاضا از بازار، كاهش قیمت ها و نبود چشم انداز افزایش قیمت ها وحتی ادامه روند كاهش بهای آپارتمان، برخی فروشنده ها بیشتر از متقاضیان خرید مسكن راغب به انجام معامله در بازار مسكن هستند. در واقع الان این فروشنده ها هستند كه برای مشتری یابی، پیشگیری از فروش واحد در آینده با قیمت كمتر و همینطور طولانی شدن فرایند بازاریابی تا فروش، ناچار به تعدیل قیمت ها و پذیرش شرایط پرداختی مورد نظر خریدار شده اند. مرحله دوم كاهش قیمت های پیشنهادی با تعدیل ۲۰ درصدی قیمت پیشنهادی مالكان در زمان فروش و انجام معامله، خویش را نشان داده است. مرحله دوم هم همانند مرحله اول كاهش قیمت های پیشنهادی، ابتدا از مناطق شمالی و آپارتمان های لوكس استارت خورده است، هرچند نشانه های آن در مناطق مصرفی و پرتقاضای شهر تهران هم دیده می شود؛ طوری كه در ایام اخیر بعضی از مالكان در مناطق یك و۲ شهر تهران كه مصمم به فروش آپارتمان خود بوده اند تا ۲۰ درصد كمتر از قیمت پیشنهادی ابتدای تابستان مبادرت به فروش واحدشان به خریدار كرده اند. این مورد در منطقه ۵ شهر تهران هم برپایه تحقیقات میدانی انجام شده در بین بعضی از فایل های فروش آپارتمان تا ۲۰ درصد مشاهده شد؛ واسطه های معاملات مسكن در مناطق یك ودو شهر تهران می گویند: این رویداد به تازگی در بین مالكانی كه مصمم به فروش آپارتمانشان هستند با فراوانی بالا مشاهده شده است؛ حتی در بعضی موارد آن دسته از مالكانی كه در ابتدا و در زمان فایل كردن ملكشان برای فروش قیمت پیشنهادی خویش را مقطوع اعلام نموده بودند، بعد از تماس واسطه ها برای چانه زنی و اطلاع از وجود «خریدار مصمم»، حاضر به كاهش قیمت پیشنهادی خود تا ۲۰ درصد وبیشتر هم شده اند. خیلی از آنها علاوه بر اعمال این تخفیف حاضر به فروش واحدشان با شرایط پرداخت چند مرحله ای هم شده اند. واسطه های مناطق مصرفی هم از سرایت این مورد به این مناطق اما با شدتی كمتر از مناطق لوكس و شمالی تهران خبر می دهند اما معتقدند این موج به تدریج و در صورت ادامه ركود فعلی و افزایش عمق آن در بازار مسكن به همه مناطق تهران خواهد رسید. فعلا پول لازم ها و افرادی كه به هر علت تصمیم به فروش واحد مسكونی خود گرفته اند در مناطق مصرفی همچون منطقه ۵ شهر تهران مبادرت به فروش واحدشان با قیمتی نزدیك به نرخ واقعی و تعدیل شده می كنند اما همچنان افرادی كه عجله ای از بابت فروش واحد یا واحدهای مسكونی خود ندارند در مقابل تعدیل قیمت ها دراین مناطق پس از یك مرحله كاهش قیمت پیشنهادی در تابستان، اینبار برای دومین بار در پاییز، مقاومت می كنند. هر چند این گروه از مالكان هم امیدی از بابت افزایش محسوس قیمت مسكن حتی در بین مدت ندارند اما از آنجائیكه بعضی از آنها به فروش آپارتمان با قیمت های فضایی و غیرمتعارف در سال ۹۷ عادت كرده و واحد آنها پارسال با چند مرحله افزایش قیمت روبرو شده است، الان قادر به اقناع خود برای فروش آپارتمان با نرخ های تعدیل شده و نزدیك به نرخ واقعی نیستند. واسطه ها همینطور می گویند این در شرایطی است كه در صورت ادامه شرایط فعلی و تشدید عمق ركود، بالاخره همه مالكان برای فروش واحدهای خود ناچار به تعدیل قیمت های پیشنهادی و قطعی هستند در غیر این صورت و ادامه مقاومت، باید فایل های خویش را دست كم برای مدت یك سال از بازار خارج كرده ومنتظر موج رونق و افزایش قیمت مجدد در سال های آتی باشند. با این وجود، تجربه بازار از بابت كاهش قیمت پیشنهادی مسكن در اوایل تیرماه در مناطق شمالی شهر تهران وسپس سرایت آن به سایر مناطق این احتمال را در بازار معاملات مسكن پررنگ كرده است كه مرحله دوم كاهش قیمت مسكن به همه مناطق تهران به خصوص مناطق پرتقاضا سرایت كند. كارشناسان و فعالان بازار مسكن همینطور یكی از مهم ترین شروط كاهش عمق ركود در بازار معاملات مسكن را كاهش سطح قیمت های پیشنهادی و قطعی فروش مسكن و متناسب شدن با شرایط اقتصادی و بنیه مالی خانوارها می دانند؛ در غیر این صورت این احتمال وجود دارد كه دوره ركود فعلی از دوره های قبلی طولانی تر شود. شرایطی كه علاوه بر وارد شدن زیان به سمت تقاضای مصرفی و ناتوانی آنها برای خرید مسكن قطعا منجر به زیان فروشنده ها وسازنده های مسكن به علت نبود تقاضا برای واحدهای مسكونی آنها خواهد شد.

1398/07/28
17:00:54
5.0 / 5
4738
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
بازسازی آپارتمان - ریمونت - Remont.ir

بازسازی خانه - ریمونت - Remont.ir
remont.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازسازی خانه محفوظ است

بازسازی خانه

بازسازی ملک و آپارتمان