كارمزد تسهیلات نوسازی مسكن در بافت فرسوده چقدر است؟

كارمزد تسهیلات نوسازی مسكن در بافت فرسوده چقدر است؟ به گزارش بازسازی خانه بر مبنای مطالعات انجام گرفته حدود ۱۵ هزار هكتار محدوده های ناكارآمد شهری در استان تهران و بیشتر از ۲۴ درصد جمعیت شهرنشین بافت ناكارآمد در تهران ساكن هستند.


به گزارش بازسازی خانه به نقل از خبر آنلاین به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر مبنای مطالعات انجام گرفته حدود ۱۵ هزار هكتار محدوده های ناكارآمد شهری در استان تهران و بیشتر از ۲۴ درصد جمعیت شهرنشین بافت ناكارآمد در شهر تهران ساكن هستند كه بنظر می رسد در این خصوص شركت بازآفرینی باید توجه ویژه تری به این مورد داشته باشد. پرویز فیروز، معاون مسكن و بازآفرینی استان تهران در این خصوص اظهار داشت: بافت های ناكارآمد شهری، مسائل و مشكلات مبتلا به آن در دهه های اخیر بعنوان یكی از جدی ترین چالش های نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری كشور مطرح هستند. وی افزود: همچون اقداماتی كه در سال ۹۸ در این عرصه انجام شد مربوط به جلسات ستاد استانی بوده كه با حضور استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی به صورت منظم برگزار شده است. فیروز خاطرنشان كرد: به شكل كلی ۱۶ جلسه ستاد استانی تشكیل شد كه خروجی آن ۲۸۱ مصوبه در حوزه های مختلف بوده است. دراین زمینه همچون موارد مهم این جلسات می توان به تدوین برنامه عملیاتی اقدام مشترك استان تهران اشاره داشت كه اداره كل راه و شهرسازی استان تهران موظف بود مطابق برنامه ای كه برای استان ها تدوین شد، فعالیتهای خویش را تدوین و تنظیم كند. اقدام در ۶۰۰ پروژه در افق برنامه ۱۴۰۰ معاون مسكن و بازآفرینی اداره كل راه و شهرسازی استان تهران در ادامه بیان داشت: برنامه اقدام مشترك استان تهران شامل بیشتر از ۶۰۰ اقدام بوده كه این پروژه ها در افق برنامه ۱۴۰۰ دیده شده است. این اقدامات در ۵ محور تدوین و تنظیم شده است كه شامل توسعه امكانات و خدمات روبنایی، ارتقای زیر ساخت های شهری، بهسازی و ارتقاء فضاهای شهری، ارتقای توانمندی های اقتصادی، ظرفیت سازی اجتماعی، نهادی و بهسازی و مقاوم سازی و نوسازی مسكن می باشد كه بطور قطع اجرای آن مشاركت همه دستگاه ها را می طلبد. ایشان سپس اشاره كرد: مطابق آنچه كه در آئین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری آمده است كلیه دستگاه ها موظفند در تخصیص اعتبارات بودجه های سنواتی مربوط به فعالیتهای خود در شهرها، اولویت را به برنامه اجرایی بازآفرینی محدوده ها و محلات هدف و برنامه اقدام مشترك تدوین شده، اختصاص دهند. در واقع این یك تكلیف قانونی می باشد كه كلیه دستگاه ها اقدامات خویش را با اولویت بافت فرسوده انجام دهند. این مقام مسئول افزود: با این وجود اما اعداد تخصیصی بسیار ناچیز و اندك هستند و با بسیجی كه توسط استاندار تهران و معاون هماهنگی استانداری در این خصوص طی سال ۹۸ در استان انجام شد، شهرداران، فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی به صورت منسجم پای كار آمدند. امیدواریم با این شرایط در ادامه شاهد اعتبارات مناسب و بهتری باشیم. ۲۷۰۰ محله در كل كشور در برنامه ها و طرح های بازآفرینی وی خاطرنشان كرد: در مواد ۵۱ و ۶۱ و ۶۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ۲ هزار و ۷۰۰ محله در سطح كل كشور در چارچوب برنامه ها و طرح های بازآفرینی دیده شده اند و مقرر شد طی۲ برنامه ۵ ساله برنامه های بازآفرینی در این محدوده ها پیاده سازی شود. فیروز گفت: مجموعه بافت های فرسوده و در اصطلاح كنونی بافت های ناكارآمد شهری شامل ۵ محدوده است كه شامل محلات دارای بافت فرسوده میانی، سكونتگاه های غیررسمی، محدوده های تاریخی نیازمند احیا، بهسازی و نوسازی پهنه های شهری با پیشیه روستایی، پهنه های دارای كاربری ناسازگار با كاربری شهری است. وی افزود: مجموعه این ۵ محدوده را می توان بعنوان محدوده های ناكارآمد تلقی نمود و به همین خاطر برنامه ها و طرح ها در این بخش در چارچوب مطالعات بازآفرینی شهری در آنها مصداق پیدا می كند. وی ادامه داد: از كل این مجموعه ها بر مبنای مطالعات انجام شده (در طرح جامع، مطالعات فرادستی طرح تفصیلی، مطالعات بازآفرینی) در سطح كشور، بالغ بر ۱۴۰هزار هكتار بافت ناكارآمد شهری در سطح كشور وجود دارد و جمعیتی بیشتر از ۲۰ میلیون نفر در آن ساكن هستند. وجود ۱۵ هزار هكتار محدوده ناكارآمدی شهری در استان تهران معاون مسكن و بازآفرینی اداره كل راه و شهرسازی استان تهران گفت: بر مبنای مطالعات انجام شده از این ۱۴۰ هزار هكتار در حدود ۱۵ هزار هكتار محدوده های ناكارآمد شهری در خود استان تهران و بیشتر از ۴ و نیم میلیون نفر جمعیت ساكن در این محدوده ها هستند. به عبارتی ۱۱درصد مساحت بافت فرسوده كل كشور در تهران است و ۲۴ درصد جمعیت شهرنشین بافت ناكارآمد در تهران مستقر هستند. ایشان سپس اظهار داشت: دراین زمینه اقداماتی در جهت ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه در استان تهران انجام شد. نخستین اقدام شناسایی محدوده ها و محلات هدف بود و به استناد بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مكلف به بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله شهری است. فیروز در ادامه با اعلان اینكه میزان بافت های فرسوده بسیار زیاد است، اظهار داشت: در سال ۹۷ با عنایت به سند برنامه ششم توسعه استان و در چهارمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان، ۶۳ محله هدف در استان تهران تعیین شده است كه ۱۸ محله در شهر تهران و ۴۵ محله در شهرستان های استان تهران تصویب گردید. این مقام مسئول در مورد تأمین منابع اعتبار برای ۶۰۰ پروژه اظهار داشت: دراین زمینه ۳ منبع تأمین اعتبار وجود دارد كه یكی منابع داخلی خود دستگاه ها است كه باید با اولویت بافت فرسوده منابع داخلی خویش را به سمت بافت فرسوده سوق دهند. البته چند نكته همین جا وجود دارد كه آیا دستگاه ها دراین زمینه توجیه هستند؟ آیا پروژه ها و تعریف پروژه ها به سمت بافت های هدف است؟ آیا در چهارچوب مصوبات استانی و شهرستانی ستادهای باز آفرینی عمل می شود؟ در همین زمینه انتظار ادارات كل راه و شهرسازی و مردم ساكنین بافت ها این است كه در تخصیص اعتبارات اولویت را به بافت های هدف بدهند. ایشان سپس اضافه كرد: دومین مورد، اعتبارات شهرداری هاست كه غالبا در بهسازی معابر شهری و فضاهای عمومی و برخی فضاهای كالبدی باید سهم آنها مشخص و در بافت های فرسوده اجرایی شود. این مقام مسئول خاطرنشان كرد: سومین عامل تأمین اعتبار، منابع دولتی است كه از بودجه عمومی تأمین می شود كه به دو شكل اعتبارات استانی و ملی است. در حوزه اعتبارات استانی این برنامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ابلاغ گردیده است. وی ادامه داد: اعتبارات در موافقت نامه های سنواتی و ذیل اقداماتی كه دستگاه ها باید انجام دهند، درج و موافقت نامه ها مبادله خواهد شد. در حوزه اعتبارات ملی این مورد به صورت متمركز در شركت بازآفرینی شهری ایران متمركز است كه مطابق برنامه های اجرایی سالیانه توزیع و با مبادله موافقتنامه به استان ها اختصاص خواهد یافت. اعطای تسهیلات ساخت مشاركت مدنی با سود ۹ درصد برای نوسازی ایشان سپس اظهار داشت: تمام تلاش ما در استان تهران بالا بردن سهم اعتبارات است چون یك دهم مساحت كشوری بازآفرینی و یك پنجم جمعیت بافت ساكن استان بوده و به واقع برخی از محلات باید ویژه دیده شوند. فیروز اشاره كرد: علاوه بر مبالغ پیشبینی شده در چارچوب اعتبارات ملی و استانی، اقدامات حمایتی دولت در احیاء بافت های فرسوده ازجمله اختصاص قیر مجانی به منظور آسفالت معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و همینطور اعطای تسهیلات ساخت مشاركت مدنی با سود ۹ درصد برای نوسازی مسكن در دستور كار است. دراین زمینه متقاضیان می توانند به منظور بهره مندی از این تسهیلات با رفتن به شهرداری های محل خود درسامانه مبادرت به ثبت نام كنند. او در آخر خاطرنشان كرد: ساكنان بافت های فرسوده و سكونتگاه های غیر رسمی از مشكلات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و كالبدی رنج می برند. به همین خاطر طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری باید علاوه بر ارتقای كیفی فضاهای عمومی و زیرساخت های شهری، توان افزایی اجتماعی و اقتصادی ساكنین محلات را مورد توجه ویژه قرار دهند. در این ارتباط راه اندازی دفاتر خدمات توسعه محله ای یا دفاتر تسهیلگری نقش مهمی در شناسایی مشكلات، معضلات و محرومیت های واقعی این محلات خواهند داشت ضمن آنكه می توانند در به خدمت گرفتن مشاركت های مردمی در نوسازی و بهسازی محیط زندگی ساكنین نقش بسزایی را ایفا كنند. با این شرایط و با عنایت به گستردگی و جمعیت انبوه ساكن در بافت های فرسوده استان تهران انتظار می رود مساعدت های لازم در جهت ساماندهی و ارتقاء شرایط زندگی در این محدوده ها در تخصیص اعتبارات، انجام و حداقل سهمی متناظر با شاخصهای مرتبط به این استان اختصاص پیدا كند. ۲۲۳۲۲۹

1399/01/22
13:21:02
5.0 / 5
3506
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
بازسازی آپارتمان - ریمونت - Remont.ir

بازسازی خانه - ریمونت - Remont.ir
remont.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازسازی خانه محفوظ است

بازسازی خانه

بازسازی ملک و آپارتمان